ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

translation missing: pl.Regulamin rezerwacji wizyt on-line w Poradniach Specjalistycznych

 §1

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem systemu rezerwacji wizyt on-line i stroną sprawującą nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim.
2. Celem systemu jest ułatwienie pacjentom dostępu do Poradni Specjalistycznych.
Poprzez system można zapisać się na planowe wizyty w Poradniach Specjalistycznych lub odwołać umówione wcześniej wizyty.
3. Zarejestrowanie się do systemu rezerwacji wizyt on-line jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.
4. Podanie danych: adresu e-mail oraz numeru telefonu komórkowego ma charakter dobrowolny, ale są one  niezbędne do korzystania z systemu rezerwacji wizyt on-line.
Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i kontaktowych oraz ich poprawienia.

 


§2

Dostęp do systemu rezerwacji wizyt on-line

1. Osoby niepełnoletnie mogą być  rejestrowane przez rodziców lub  opiekunów prawnych .
2. Niezbędnymi danymi wykorzystywanymi w procesie logowania do systemu są: login i hasło ustalone przy pierwszym logowaniu.
3. Po ustaleniu powyższych konieczna jest osobista wizyta w rejestracji Poradni Specjalistycznych z dowodem osobistym celem potwierdzenia tożsamości i ubezpieczenia oraz aktywowania konta użytkownika w e-portalu.

4. Umawianie się  droga elektroniczną na wizyty  jest możliwe w terminach udzielania świadczeń przez ZOZ w Oświęcimiu, zgodnie z podanymi harmonogramami godzin pracy poszczególnych poradni specjalistycznych umieszczonymi na stronie inernetowej ZOZ w Oświęcimiu.
 

§3
 
 

Ograniczenia i blokada dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line

1. Zapisanie się na wizytę nie jest możliwe, jeśli pacjent nie poda swojego adresu e-mail i/lub numeru telefonu komórkowego.
2. Jeśli pacjent nie pojawił się na dwóch rezerwowanych internetowo wizytach i wcześniej ich nie odwołał, dostęp do systemu jest automatycznie blokowany.
3. Za regulaminowe uznaje się odwołanie wizyty on-line lub telefonicznie, jeśli do terminu jej rozpoczęcia pozostało przynajmniej 24 godziny.
O odblokowaniu dostępu do systemu rezerwacji wizyt on-line decyduje Kierownik Poradni.

4. Fakt , że świadczeniobiorca znajdzie w udostępnionym mu systemie ,  wolny termin udzielenia świadczenia nie oznacza automatycznie obowiązku udzielenie świadczenia w tym terminie. Dopiero weryfikacja terminu przez świadczeniodawcę oraz dostarczenie oryginału skierowania zgodnie z §4  regulaminu oznacza dokonanie wpisu na listę oraz zobowiązanie do udzielenia świadczenia. 
 

§4

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji i przypomnienie o wizycie

1. Potwierdzeniem przyjęcia rezerwacji jest wyświetlenie potwierdzenia przyjęcia wizyty. W momencie potwierdzenia kryteriów wizyty dokonuje się jej wpisu na grafik przyjęć Poradni Specjalistycznej w ZOZ w Oświęcimiu. Przed planowaną wizytą  zostanie wysłane przypomnienie o jej terminie, na podany numer telefonu komórkowego.
2. Po dokonaniu rezerwacji on-line pacjent zobowiązany jest do dostarczenia oryginału skierowania   do rejestracji danej poradni specjalistycznej nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących pod rygorem skreślenia z listy oczekujących.
 

§5
 

Reklamacje i uwagi

Reklamację dotyczącą systemu rezerwacji wizyt on-line przyjmuje rejestracja Poradni.
Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu rezerwacji wizyt on-line zbierane są pod adresem e-mail: e-portal@szpital.oswiecim.pl

Klikając "akceptuję" oświadczasz, że zapoznałeś(aś) się z regulaminem i akceptujesz jego warunki.