ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratumkowego ZOZ w Oswięcimiu

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu 8 października 2018 r. podpisała umowę dot. realizacji projektu: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Oświęcimiu” nr POIS.09.01.00-00-0342/18 w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.09.01.00-00-0342/18-00/342/2018/481


Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i efektywności świadczonych usług medycznych dedykowanych dzieciom oraz poprawa funkcjonalności SOR w ZOZ w Oświęcimiu.
W wyniku projektu osiągnięte zostaną następujące cele pośrednie i długofalowe:
- poprawa skuteczności udzielanej w SOR pomocy medycznej;
- poprawa jakości diagnostyki dzięki wykorzystaniu najnowszych rozwiązań technologicznych;
- zwiększenie innowacyjności SOR poprzez zakup zaawansowanych technologicznie urządzeń;
- poprawa organizacji pracy SOR – więcej dostępnych urządzeń, sprzętów i aparatury;
- skrócenie czasu oczekiwania na przyjęcie dzięki możliwości jednoczesnego przyjęcia większej liczby pacjentów;
- większy komfort świadczenia usług medycznych;
- wzrost zadowolenia pacjentów;
- obniżenie poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności wśród pacjentów, dzięki możliwości szybszego podjęcia działań ratowniczych;
- szybszy powrót do zdrowia i aktywności zawodowej pacjentów;
- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu oświęcimskiego i odwiedzających go turystów;
Ponadto osiągnięte zostaną dodatkowe cele:
- wzmocnienie konkurencyjności ZOZ, jego marki i prestiżu;
- zwiększenie efektywności energetycznej ZOZ;
- ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej;
- zmniejszenie emisji CO2.
Realizacja celów proj. przyczyni się także do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu poprzez poprawę, wzrost i wyrównanie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług medycznych, w tym ratownictwa medycznego. Zdrowsze życie mieszkańców to wyższy PKB, mniejsze wydatki publiczne z tytułu zasiłków, rent itd. Dostęp do usług zdrowotnych to także większa atrakcyjność regionu jako miejsca do życia i inwestycji.
 

Zakupiony sprzęt wartości 378 000,00 PLN będzie spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa ochrony zdrowia, a cała inwestycja wpłynie pozytywnie na dostępność, jakość i efektywność świadczonych przez jednostkę usług. Jest to wariant dający najlepszy stosunek efektu do nakładów. Dodatkowo, przewidują zastosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku.

1.Plakat informacyjny umieszczony w miejscu powszechnie dostępnym.

2.Informacja na stronie www Beneficjenta - bezpłatnie.

Promocja realizowana będzie zgodnie z umową o dofinansowanie

Całkowita wartość projektu : 378 000,00 PLN

Wartość dofinansowania : 321 300 PLN

Planowany termin zakończenia prac – I kw2019 r.