ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej

19.09.2018

Ogłoszenie o konkursie

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w porozumieniu z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Krakowie

 

Ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej:

  1. I Oddziału Chorób Wewnętrznych

  2. II Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc

  3. Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 

 

Wymagane kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz.U. Nr 151, poz. 896).

Oferty wraz z dokumentami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 06 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U. z 2012 r., poz. 182 ze zm.) należy składać w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu

pod adresem:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

ul. Wysokie Brzegi 4

32 - 600 Oświęcim

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej ...............................

 

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z materiałami informacyjnymi o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu w godz. 9.00 – 13.00.

Konkurs zostanie przeprowadzony w ciągu 40 dni od dnia zakończenia składania ofert w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu ul. Wysokie Brzegi 4.

O terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Powrót