ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Konkurs na udzielanie świaczeń zdrowotnych - lekarze różnych specjalności

04.04.2018

Oświęcim, dn. 04.04.2018 r.
 
DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4
tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742
 

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ) ogłasza konkurs na udzielanie:
1. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w oddziale chirurgii dziecięcej wraz z wykonywaniem procedur na Bloku Operacyjnym.
2. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w oddziałach: psychosomatyki i psychiatrii,  neurologicznym z pododdziałem udarowym.
3. Pełnienie lekarskich dyżurów medycznych przez lekarzy posiadających I0, II0 specjalizacji lub będących w trakcie specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie w oddziałach: psychosomatyki i psychiatrii, I oddziale chorób wewnętrznych, II oddziale chorób wewnętrznych, III oddziale chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, ginekologiczno – położniczym, noworodkowym, dziecięcym, neurologicznym, chorób płuc i gruźlicy, oddziale rehabilitacji neurologicznej.
II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:
 pkt 1, 2   - 01.05.2018 r. – 31.01.2021 r.,
 pkt 3    - 01.05.2018 r. – 31.01.2020 r.,

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej:  www. szpital.oswiecim.pl;
IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi  2.100.000,- zł.
V. Kryterium oceny:
Cena (80%);     Dostępność (20%)
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 16.04.2018 r.
do godz. 13.00;
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;
Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 16.04.2018 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.
VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.
IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 

 

 

 


Powrót