ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Konkurs na kompleksowe usługi zdrowotne w zakresie świadczeń lekarskich

09.01.2018

Oświęcim, dn. 08.01.2018 r.

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4
tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742
 

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności leczniczej                         ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ).ogłasza konkurs na udzielanie:
1. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w poniższych oddziałach wraz z wykonywaniem procedur na Bloku Operacyjnym: chirurgii ogólnej                  (  wymagany lekarz specjalista w zakresie chirurgii onkologicznej – świadczenia lekarskie w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Oddziale Chemioterapii Dziennej), ginekologiczno – położniczym.
2. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w oddziałach: psychosomatyki i psychiatrii,  II oddziale chorób wewnętrznych.
3. Pełnienie lekarskich dyżurów medycznych przez lekarzy posiadających I0, II0 specjalizacji lub będących w trakcie specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie w oddziałach: psychosomatyki          i psychiatrii, I oddziale chorób wewnętrznych, II oddziale chorób wewnętrznych, III oddziale chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo – ortopedycznej, chirurgii dziecięcej, ginekologiczno – położniczym, noworodkowym, dziecięcym, neurologicznym, chorób płuc i gruźlicy, oddziale rehabilitacji neurologicznej.
4. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
5. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego (wymagany lekarz systemu).
6.  Świadczeń lekarskich w Oddziale Chemioterapii Dziennej – lekarz specjalista onkolog,  chirurgii onkologicznej, specjalista chorób płuc. 
7. Kompleksowych świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń lekarskich w Oddziale Psychosomatyki i Psychiatrii i objęcie stanowiska  z-cy Lekarza Kierującego Oddziałem Psychosomatyki i Psychiatrii.
8. Świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Analitycznym przez diagnostę z uprawnieniami z zakresu serologii.
9. Świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Mikrobiologicznym oraz pełnienie funkcji koordynatora.
II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:
 pkt 1, 2, 6    - 01.02.2018 r. – 31.01.2021 r.,
 pkt od 3 do 5, od  8 do 9   - 01.02.2018 r. – 31.01.2020 r.,
 pkt  7  - 01.02.2018 r. –   31.01.2021 r. 
  
III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej:  www. szpital.oswiecim.pl;
IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi  3.000.000,- zł.
V. Kryterium oceny:
Cena (80%);     Dostępność (20%)
VI. Miejsce i termin składania ofert:
Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 18.01.2018 r.
do godz. 13.00;
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;
Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 18.01.2018 r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.
VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.
IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.

 


Powrót