ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Zapytanie ofertowe - dostawa pieluch, pidżam, tkanin na pokrowce, obłożeń operacyjnych, ubrań operacyjnych

11.05.2018

Oświęcim 10.05.2018r


ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNE
32-600 OŚWIĘCIM
UL. WYSOKIE BRZEGI 4
       

Zapytanie ofertowe (dotyczy dostawy pieluch, pidżam,tkaniny na pokrowce, obłożeń operacyjnych,ubrań operacyjnych pakiety 1-4 )


Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty:
1. załącznik nr 1-4-  wzór formularza ofertowego
2. wzór umowy

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIAOFERT

1.Oferta zawierającą wypełniony formularz ofertowy (zał. nr 1, pakiet 1-4) , powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:j.marchewka@szpital.oswiecim.pl , faksem  na nr: 33 842 3742, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres:ZESPÓL OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. WYSOKIE BRZEGI 4 32-600 OŚWIĘCIM  do dnia 18.05.2018 r


 OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 


Powrót