ZOZ Oświęcim

zarejestruj się

Konkurs Ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

02.01.2019

OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT

na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

 

 

Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2190 ze zm.) Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Oświęcimiu ogłasza konkurs ofert na wykonywanie świadczeń
zdrowotnych
w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na terenie Gmin Kęty, Osiek, Polanka Wielka w obsadzie lekarz i pielęgniarka na okres od 1.02.2019 r. do 30.06.2021 r.
 
Szczegółowe informacje o warunkach konkursu ofert wraz z materiałami informacyjnymi, szczegółowymi warunkami konkursu ofert uzyskać na stronie internetowej lub w Dziale Organizacyjnym w dniach roboczych  od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00,  33 84 48 301;
 
Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymogami w/w ustawy oraz szczegółowymi warunkami konkursu ofert.
 
Oferty należy składać do dnia 10.01.2019 r. do godz. 12 w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4 w zamkniętych kopertach z napisem:
 
„Konkurs Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych

teren zabezpieczenia Gmina Kety, Osiek, Polanka Wielka
nie otwierać przed 10.01.2019 r. godz.13.00”
 
Otwarcie ofert nastąpi 10 stycznia 2019 r. o godz. 13.00
Nie przewiduje się zwołania zebrania oferentów.
 
Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do 10 stycznia 2019 r.
 
Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 
Oferent ma możliwość składania protestów i odwołań dotyczących konkursu ofert zgodnie z art. 26 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej w związku z art. 152, art. 153 oraz art.154 ust.1 i 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
 
Ogłaszający konkurs ofert może przesunąć termin składania ofert, otwarcia ofert lub rozstrzygnięcia konkursu albo odwołać lub unieważnić konkurs w całości lub dowolnej jego części bez podania przyczyny.

Powrót