Praca

23-05-13 13:56

Informacja o zatrudnieniu

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz.

Oświęcim 23.05.2013 r.

 

 

INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

 

 

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zatrudni od zaraz:

Lekarza:

·        specjalistę w dziedzinie neurologii dziecięcej lub

·        w trakcie specjalizacji w dziedzinie neurologii dziecięcej (po dwóch latach specjalizacji) lub

·        specjalistę w dziedzinie pediatrii z co najmniej 5 - letnim doświadczeniem w pracy w oddziale neurologii dziecięcej.

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny pod                   nr telefonu 33/8448267 lub 33/8448293

-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                     Oświęcim, 18.07.2013

 

DYREKTOR ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

w Oświęcimiu ,ul. Wysokie Brzegi 4

tel. (033) 84 48 267 fax. (033) 84 23 742

 

I. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  działalności leczniczej  ( Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm. ) ogłasza konkurs na udzielanie: 

- pełnienie dyżurów lekarskich przez lekarzy posiadających I0, II0 specjalizacji lub będących w trakcie specjalizacji w odpowiedniej dziedzinie w oddziałach:  I oddziale chorób wewnętrznych, II oddziale chorób wewnętrznych, III oddziale chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii ogólnej, chorób płuc i gruźlicy.

II. Termin rozpoczęcia i czas trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych:  - 14.08.2013 r. – 31.01.2014 r.,     

III. Informacje o warunkach konkursu, formularz ofert oraz projekt umowy udostępnione
są w siedzibie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,
Dział Kadr pok. 25 tel. 33 84 48 293 oraz na stronie internetowej:  www. szpital.oswiecim.pl;

IV. Szacowana wartość zamówienia wynosi 60.000,- zł.

V. Kryterium oceny:

Cena (80%);     Kwalifikacje (20%)

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Wysokie Brzegi 4, sekretariat do dnia 02.08.2013r.
do godz. 13.00;

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej w sposób wskazany w Regulaminie konkursów ofert ZOZ w Oświęcimiu dostępnym na stronie www.szpital.oswiecim.pl;

Oferty na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostaną otwarte w dniu 02.08.2013r.
w siedzibie ZOZ w Oświęcimiu o godz. 14.00.

VII. Oferent jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

VIII. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia postępowania w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów przez oferenta.

IX. W toku postępowania konkursowego Oferent, którego interes prawny doznał uszczerbku, ma prawo do składania protestów do Komisji Konkursowej w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności, nie później jednak niż do dnia rozstrzygnięcia konkursu. Oferent ma prawo złożenia odwołania do Dyrektora ZOZ w Oświęcimiu
w terminie 7 dni od ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu.


Powrót

do pobrania

Praca

© ZZOZ Oświęcim 2008-2009